Partneralimentatie-aftrek in 2019 ?

Partneralimentatie is binnen scheiding een van de meest besproken onderwerpen als het gaat om de verdeling van de financiële middelen. De Belastingdienst ziet de partneralimentatie die na de scheiding wordt voldaan als inkomen waar belasting, inclusief sociale premies, over wordt voldaan door de ontvanger en waar fiscale aftrek over wordt verleend bij de betaler. Dit zal niet onbekend overkomen.

In de praktijk zie je vaak dat de partneralimentatie bij de betaler een ruimer fiscaal voordeel oplevert dan dat de ontvanger aan belasting voldoet over de ontvangen partneralimentatie.

De invoering van een nieuwe tariefstructuur

Er zijn plannen om de huidige tarieven in de inkomstenbelasting per 01-01-2019 te veranderen in een structuur met maar twee schijven (AOW-ers krijgen te maken met drie schijven). Deze aanpassing zal geleidelijk aan plaatsvinden. In 2021 zal het basistarief 36,93% zijn en het toptarief zo’n 49,5%

Een versobering van aftrekposten

Verschillende aftrekposten, waaronder de aftrek van partneralimentatie, zullen per 1 januari 2019 worden versoberd. Deze versobering bestaat uit een verlaging van het toptarief waartegen de aftrek mogelijk is. Dit proces vindt geleidelijk aan plaats, maar uiteindelijk zullen de aftrekposten maar aftrekbaar zijn tegen het basistarief.

Netto besteedbaar inkomen 

Hoeveel effect deze maatregel uiteindelijk heeft in het bestedingspatroon is nog niet duidelijk. Het is wel duidelijk om de komende maanden de gevolgen van deze maatregelen goed op een rij te zetten voor jezelf of voor je klant door een scheidingsspecialist of financieel adviseur in combinatie met de rechten op toeslagen. De uitkomst kan weleens verrassend zijn.